Yüksek Lisans Dersleri

Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için, aşağıda sıralanan matematik derslerinden en az birini almaları gerekmektedir.

BLU502E - Optimization Methods in Informatics
BLU521E - Theory of Complex Variable Functions
BLU526E - Mathematical Methods for Signal Processing
BLU614E - Method of Moment in Electromagnetics
BGK505E - Discrete Mathematics
BBL501E - Probability and Stochastic Processes

Farklı ders grupları için önerilen ders içeriklerini aşağıda bulabilirsiniz:

Biyobilişim Ders Grubu (Bioinformatics Course Group)
Bulut Altyapısında Isıl Sistemler Ders Grubu (Thermal Systems in Cloud Infrastructure Course Group)
Elektronik Haberleşme ve Uygulamaları Ders Grubu (Electronics Communications and Applications Course Group)
Veri İşleme ve Uygulamaları Ders Grubu (Data Processing and Applications Course Group)
Diğer Dersler


Biyobilişim Ders Grubu

BLU 530/E Algoritmik Biyoenformatik (Algorithmic Bioinformatics), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Yüksek üretimli DNA dizilim cihazları tarafından üretilen dizilerin analizinde takip edilen süreçler,. ilgili süreçlerde kullanılan temel algoritmalar, bu algoritmalar kullanılarak geliştirilmiş yazılım çözümleri, bütünleme, hizalama, varyasyon bulma, gen arama, ve büyük biyolojik verinin yönetimi konularında teorik bilgi ve pratik deneyim. The basic pipelines used in analysis of high-throughput DNA sequence analysis, the basic algorithms and data structures along with the world-wide accepted bioinformatics tools, theoretical knowledge and practical experience on assembly, alignment, variation detection, gene finding, massive biological data management, international biological databases. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 532/E Yapısal biyolojide bilişim uygulamaları (Applied informatics in structural biology), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Yapısal biyoinformatik, Protein, DNA ve RNA yapıları, Yapı-tabanlı biyolojik veri tabanları ve çevirim içi servisler, Biyomoleküllerin görselleştirilmesi, Dizi hizalandırmaları, Yapı hizalandırmaları ve sınıflandırılması, Protein iki ve üç-boyutlu yapı modellemesi, Nükleik asit iki ve üç boyutlu yapı modellemesi, Protein-protein etkileşimi modellemesi, Membran proteinleri için yapısal biyoinformatik Structural bioinformatics, Fundamentals of protein, DNA and RNA structure, Structure-based biological databases and online services, Visualization of Biomolecules, Sequence alignments, Structure alignments and classification, Protein secondary and three-dimensional structure prediction, Nucleic acid secondary and three-dimensional structure prediction, Protein-protein interaction modeling, Structural bioinformatics for membrane proteins [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 511/E Medikal Karar Üretme (Medical Decision Making), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Medikal Karar Üretmeye Giriş. Zaman Serileri için Lineer Kestirim. Bir ve İki-Boyutlu Dönüşümler. Spektral Bilgi. Çok-Boyutlu Öznitelik Uzayı: Öznitelik Vektörlerinin Dağılımı. Medikal Veriler için Öznitelik Seçimi. Medikal Veriler için İstatistiksel Yöntemler ve ROC Analizi. Karar Analizi: Karar Yüzeyleri. Medikal Karar Üretmede Sınıflayıcılar. Yapay Sinir Ağlarının Sınıflayıcı Olarak Kullanımı ve Eğitimi. Belirsizlik Altında Medikal Karar Üretme.

Introduction to Medical Decision Making. Linear Prediction for Time Series. One and Two-Dimensional Transforms. Spectral Information. Multi-Dimensional Feature Space: Distribution of Feature Vectors. Feature Selection for Medical Data. Statistical Methods and ROC Analysis for Medical Data. Decision Analysis: Decision Surfaces. Classifiers in Medical Decision Making. Artificial Neural Networks as Classifiers and their training. Decision Making Under Uncertainty. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 510/E Tıbbi Bilişim (Medical Informatics), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Tıbbi bilişim konusunda temel kavramlar. Tıpta bilgisayar destekli programlar, insan-bilgisayar arabirimi. Tıpta bilgisayar uygulamaları. Tıbbi kayıtlar, veri-tabanları, veri temsilleri, veri toplama ve sunumu. Biyolojik işaret işleme. Bilgi tabanlı sistemler. Tıpta yapay zeka. Tıpta karar ve analiz. Tıbbi bilişim sistemlerine giriş: Haberleşme ve ağlar. Tele-tıp ve İnternet uygulamaları. Tıbbi bilişimde ileri konular.

An introduction to the fundamental principles of medical informatics. Computer-based tools in health care, human computer interfaces. An introduction to computer applications in medicine. Medical records, database, data representation, data acquisition and presentation. Biological signal processing. Knowledge-based systems. Medical artificial intelligence. Medical decision and analysis. Introduction to health information systems: communication and networks. Telemedicine and Internet applications. Advance topics in biomedical informatics. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

  BLU 502/E Bilişimde Optimizasyon Yöntemleri (Optimization Methods in Informatics), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Optimizasyon Yöntemleri, Doğrusal Programlama, Doğrusal Programlama Problemlerinin Matematiksel İfadesi, Simpleks Yöntemi, Doğrusal Programlamada Duyarlılık Analizi, Dualite, Ulaştırma ve Atama Problemleri, Şebeke Modelleri, Dinamik Programlama, Tamsayılı Programlama, İkili Seçim Modelleri, Doğrusal Olmayan Programlama, Sezgisel Çözümler Optimization Methods, Linear Programming, Mathematical Formulations of Linear Programming Problems, Simplex Method, Sensitivity Analysis in Linear Programs, Duality, Transportation and Assignment Problems, Network Models, Dynamic Programming, Integer Programming: Binary Choice Models, Nonlinear Programming, Heuristic Solutions [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 506/E Veri Analizi ve Karar Verme (Data Analysis and Decision Making), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Sistem Yaklaşımı: Veri Analizi, Karar Verme, Veri ve Karar Vermenin Yapısallaştırılması, İstatistiksel Düşünme, Belirsizlik Altında Karar Verme, Karar Ağaçları ve Etki Diyagramları, Risk ve belirsizlik yönetimi, Oyun Kuramı, Senaryo Planlama, Karar Destek Sistemleri, Grup Kararlarını Etkileyen Faktörler, Kurumsal Öğrenme.

System Approach: Data Analysis, Decision Making, Structuration of Data and Decision Making, Statistical Thinking, Decision Making under Uncertainty, Decision Trees and Effect Diagrams, Risk and Uncertainty Management, Game Theory, Scenario Planning, Decision Support Systems, Group Decision Making, Organizational Learning. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 537/E Veri Analizi ve Görselleştirilmesi (Data Analysis and Visualization), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Veri analizi uygulamaları, Python veri yapıları, Dizi objeleri ve örüntü araştırmaları için düzenli ifadeler, Sınıf, dosya yönetimi ve önemli python modülleri, Yapısal olmayan veri üzerinde vaka çalışması, Numpy dizi operasyonları, PANDAS kütüphanesi ile veri temizliği ve filtrelenmesi, PANDAS kütüphanesi ile veri birleştirme ve yeniden şekillendirme, PANDAS kütüphanesi ile veri bütünleştirmesi ve grup operasyonları, PANDAS kütüphanesi ile zaman serisi analizleri, Hikaye anlatma ve görsel iletişim, Yaygın grafik tiplerinin uygulamaları, Çoklu grafik, alt- grafik ve figür oluşturma, Şekil ve stilleri özelleştirme Data analysis applications, Data Structures in Python, String objects and regular expressions for pattern search, Class, file management and important modules in Python, Case-study on unstructured data, Numpy array operations, Data Cleaning and Filtering with PANDAS, Data merging, joining and reshaping with PANDAS, Data aggregations and group operations with PANDAS, Time series analysis with PANDAS, Storrytelling and visual communication, Application of common plot types, Plotting Multiple Graphs, Subplots and Figures, Customizing color and styles [Course Catalogue Form with ECTS Credits]


Bulut Altyapısında Isıl Sistemler Ders Grubu

BLU 524/E Veri Merkezi Altyapisi ve Enerji Verimliligi (Data Center Infrastructure and Energy Efficiency), (3+0) (Türü:Zorunlu) Veri Merkezleri (VM), Bilgi Teknolojileri (BT) Teçhizatları, Soğutma ve BT Performansı, VM’nin Mimari, Mekanik ve Elektrik Tasarımı, BT Teçhizatlarının Çevresel Çalışma Şartları, VM Altyapısının Soğutma ve Enerji Verimliliği, Havalandırma ve Serbest Soğutma Teknolojileri, VM’de Parçacıklı ve Gazlı Kirlilik, VM Altyapı Yönetimi, VM Altyapısı Finansal Analizi, VM Kıyaslama Ölçütleri, Yeşil VM Örnekleri

Data Centers (DC), Information Technology (IT) Equipment, Cooling and IT Performance, Architectural, Mechanical and Electrical Design of DCs, IT Equipment Environmental Conditions, DC Infrastructure Cooling and Energy Efficiency, Ventilation and Free Cooling Technologies, Particulate and Gaseous Contamination in DCs, DC Infrastructure Management, DC Infrastructure Financial Analysis, DC Benchmarks, Green DC Case Studies [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 525/E Isıl Sistem Mühendisliğine Giriş (Introduction to Thermal Systems Engineering), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Enerji, ısı ve iş. Saf maddelerin termodinamik özellikleri. Termodinamiğin yasaları. Kontrol hacmi analizi. Akış statiği ve dinamiği. Momentum ve enerji denklemleri, Boyut analizi, İç ve dış akış. Isı geçiş çeşitleri; iletim, taşınım ve ışınımla ısı geçişi. Veri merkezleri ve elektronik sistemlerde termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı geçişi uygulamaları

Energy, heat and work. Thermodynamic properties of pure substances. Laws of thermodynamics. Control Volume Analysis. Fluid statics and dynamics. Momentum and energy equations. Dimensional Analysis, Internal and External Flow, Modes of heat transfer; Heat transfer through conduction, convection and radiation. Applications of thermodynamics, fluid mechanics and heat transfer in data centers and electronic systems. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 523/E Veri Merkezlerinde Soğutma ve İklimlendirme (Cooling and Air-Conditioning in Data Centers ), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Psikrometri, ısıtma ve soğutma yükü hesabı, HVAC sistem bileşenleri, veri merkezi soğutma altyapısı, buhar sıkıştırmalı çevrim, soğurmalı soğutma sistemleri, veri merkezlerinde serbest soğutma sistemleri, yüksek yoğunluklu veri merkezleri için ileri soğutma yöntemleri

Psychrometrics, heating and cooling load calculation, HVAC system components, data center cooling infrastructure, vapor compression cycle, absorption cooling systems, free cooling systems in data centers, advanced cooling methods for high density data centers [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 502/E Bilişimde Optimizasyon Yöntemleri (Optimization Methods in Informatics), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Optimizasyona Giriş, Lineer Programlama: Dağıtım, İçerme ve Karışım Modelleri, Lineer Programlama: Şebeke ve Özel Şebeke Modelleri, Lineer Programlama: Şebeke ve Genel Şebeke Modelleri, Lineer Programlama Duyarlılık Analizi, Portföy Modelleri, Lineer Programlama: İkili Seçim Modelleri, Lineer Programlama: Mantıksal Kısıtlar Yerleşim Modelleri, Lineer Olmayan Programlama, Buluşsal Çözümler:Gezgin Satıcı Problemi, Kümeleme Analizi.

Introduction to Optimization, Linear Programming: Allocation, Covering, and Blending Models, Linear Programming: Network Models-Special Network Models, Linear Programming: Network Models-General Network Models, Sensitivity Analysis in Linear Programs, Patterns, Nonlinear Programming Models, Portfolio Model, Integer Programming: Binary Choice Models, Integer Programming: Logical Constraints, Location Models, Nonlinear Programming, Heuristic Solutions with the Evolutionary Solver- Traveling Salesperson Problem, Cluster Analysis. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 506/E Veri Analizi ve Karar Verme (Data Analysis and Decision Making), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Sistem Yaklaşımı: Veri Analizi, Karar Verme, Veri ve Karar Vermenin Yapısallaştırılması, İstatistiksel Düşünme, Belirsizlik Altında Karar Verme, Karar Ağaçları ve Etki Diyagramları, Risk ve belirsizlik yönetimi, Oyun Kuramı, Senaryo Planlama, Karar Destek Sistemleri, Grup Kararlarını Etkileyen Faktörler, Kurumsal Öğrenme.

System Approach: Data Analysis, Decision Making, Structuration of Data and Decision Making, Statistical Thinking, Decision Making under Uncertainty, Decision Trees and Effect Diagrams, Risk and Uncertainty Management, Game Theory, Scenario Planning, Decision Support Systems, Group Decision Making, Organizational Learning. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]


Elektronik Haberleşme ve Uygulamaları Ders Grubu

BLU 501/E Elektronik Haberleşme Düzenlemeleri (Electronics Communication Regulations), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Elektronik haberleşme sistemleri, elektronik haberleşme pazarına ilişkin büyüklükler, düzenlemelere genel bakış, sabit ve mobil haberleşme operatörlerinin yetkilendirilmesi, rekabet politikası piyasa analizleri, erişim, arabağlantı, maliyet modelleri, tarife düzenlemeleri, spectrum yönetimi, spektrum izleme, numaralandırma rejimi, numara taşınabilirliği, evrensel hizmet.

Electronics communication systems (ECS), the sizes related to Electronics communication (EC) market, general view to regulations, authorization of fixed and mobile operators, competition policy, market analyses, access, interconnection, cost models, tariff regulations, spectrum management, spectrum monitoring, numbering regime, number portability, universal service. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 533/E İleri Elektromanyetik Teorisi I (Advanced Electromagnetic Theory I), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Maxwell denklemleri. Maddenin özellikleri. Poynting teoremi ve kompleks güç. Sınırsız ortamda EM dalganın ilerlemesi. Düzlemsel dalgaların ilerlemesi ve yansıması. İletim hatları. Dalga kılavuzları. Antenlerin yaptığı ışıma. Dualite kuramı. Görüntü yöntemleri. Eşdeğerlik ilkesi. Karşılıklılık kuramı. Yarım uzayda alanlar. Green fonksiyonları. Düzlem dalga fonksiyonları ve EM alan problemlerini çözmek için analitik ve sayısal yöntemler.

Maxwell’s equations. Properties of matter. Poynting theorem and complex power. Wave propagation in unbounded media. Reflection and transmission of plane wave. Transmission lines. Waveguides. Radiation from antennas. Duality, image methods. Equivalence principle. Reciprocity. Fields in half space. Green’s functions. Plane wave functions, and analytical and numerical techniques for solving field problems. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

  BLU 534/E İleri Elektromanyetik Teorisi II (Advanced Electromagnetic Theory II), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Silindirik dalgalar ve kaynakları. Radyal dalga kılavuzları. Silindirlerden ve kamalardan saçılma. Küresel dalgalar ve kaynakları. Küresel kavite, rezonatörler. Kürelerden saçılma. Maksimum anten kazancı. Silindirik dalga kılavuzları. Dalga kılavuzu içinde modal açılımları. Devre kavramı, bir kapılı devreler, iki kapılı devreler. Dalga kılavuzunun beslemesi. Kavitelerin uyarılması. Kaviteler ve dalga kılavuzları için pertürbasyonel teknikler. Dalga kılavuzları için kararlı formüller. Saçılma için kararlı formüller.

Cylindrical wave functions. Radial waveguides. Scattering by cylinders. Spherical wave and sources. Scattering by wedges. The spherical cavity and resonators. Maximum antenna gain. Cylindrical waveguides. Modal expansions in waveguides. The network concept, one-port networks, two-port networks. Waveguide feeds. Excitation of apertures. Perturbational techniques for cavities and waveguides. Stationary formulas for waveguides. Stationary formulas for scattering. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 508/E Mobil Telekomünikasyon Şebekeleri Planlanma ve Yönetimi (Mobile Telecommunication Network Planning and Management), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Mobil Telekomünikasyon endüstrisinde pazar yapısı, değişimi ve gelişimi. Yakınsamanın etkileri. Şebeke yönetim bileşenleri ve görevleri. Servis çeşitleri. Şebeke yönetimi ve planlaması. Güvenlik, saldırı sezme ve hata yönetim yöntemleri. Çeşitli uygulamalar.

Market structure, change and enhancements in the mobile telecommunications industry. The effects of convergence. Network management components and functions. Network management and planning. Security, intrusion detection and fault management techniques. Various applications.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 521/E Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar Kuramı (Theory of a ComplexVariable Functions), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Kompleks düzlem, Riemann yüzeyi, karekök ve logaritma gibi çok değerli fonksiyonların incelenmesi. Kompleks düzlemde türevin tanımlanması, analitik fonksiyonlar ve Laplace denklemi. Konform dönüşümünün tanımlanması ve çeşitli sınır değer problemlerine uygulanması. Rezidü teoremi ve integrallerin çözümünde kullanılması. Sonsuz seriler, güç serileri, fonksiyonların Taylor ve Laurent serisi açılımları. Fonksiyonların analitik devamlarının belirlenmesi. Definition of Complex plane, Riemann surface, multi-valued functions such as square-root and logarithmic function. Derivative in complex domain, analytic function and Laplace equation. Introduction to conformal mapping and its application to boundary value problems. Residue theorem and its application to evaluate definite integrals. Infinite series, power series, Taylor and Laurent expansion of functions. Determination of analytic continuation of function. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 5**/E İşbirlikli Telsiz İletişim Sistemlerinin Tasarımı (Cooperative Wireless Communication Systems Design), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Telsiz iletişiminde propagasyon. Hücresel haberleşme kanal modelleri: Rayleigh, Rician, Nakagami-m. Komposit kanal modelleri: Genelleştirilmiş-K kanal, Kaskad kanal modelleri, Mixture Gamma/LogNormal dağılım modelleri. Telsiz iletişim kanallarının simülasyonu. MIMO sistemler ve anten çeşitlemesi teknikleri. Alıcı anten çeşitlemesi: Seçmeli birleştirme (SC), En büyük oranlı birleştirme (MRC), eşit kazançlı birleştirme (EGC). Verici anten çeşitlemesi: Verici anten seçimi, Uzay-Zaman Blok Kodlama (STBC), Uzay-Zaman Kafes Kodlama (STTC). Klasik işbirlikli haberleşme sistemleri: 3 ve 4 zaman dilimli iletişim protokolleri, AF ve DF işaret işleme yöntemleri. İşbirlikli sistemlerde çeşitleme teknikleri (Röle ve Anten seçimi). Fiziksel Katman Ağ Kodlama (PLNC). İşbirlikli M2M/V2V haberleşme sistemleri.

Propagation in wireless communications. Channel models in wireless communications: Rayleigh, Nakagami-m. Composite channel models: Generalized-K and cascaded channel models, Mixture Gamma/LogNormal distribution models. Simulation of wireless channel models. MIMO systems and antenna diversity methods. Receive antenna diversity: Selection Combining (SC), Maximum Ratio Combining (MRC), Equal-Gain Combining (EGC). Transmit antenna diversity: Transmit antenna selection, Space-Time Block Coding (STBC), Space-Time Trellis Coding (STTC). Classical cooperative communication systems: communication protocols, AF and DF signalling schemes. Antenna diversity methods in cooperative communication: (Relay and Antenna selection). Physical Layer Network Coding (PLNC). Cooperative M2M/V2V communication systems.. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]


Veri İşleme ve Uygulamaları Ders Grubu

BLU 526/E İşaret İşleme için Matematiksel Yöntemler (Mathematical Methods for Signal Processing), (3+0) (Türü:Zorunlu) İşaret işleme için matematiksel yöntemler ve işaret uzayları. Vektör uzaylarında işaret gösterimleri ve yaklaşıklıklar. Doğrusal operatörler ve matris tersleri. Matris faktorizasyonları (LU, Cholesky ve QR faktorizasyonları). Fourier Dönüşümü, örnekleme teoremi, Fourier seri gösterimleri. Özdeğer ve özvektörler. Tekil değer ayrıştırması. Özel matrisler ve uygulamaları (Permutasyon, Toeplitz, Vandermonde, Döngüsel). Kronecker çarpımları ve uygulamaları.

Mathematical methods for signal processing and signal Spaces. Representation and Approximation in Vector Spaces. Linear Operators and Matrix Inverses. Some Important Matrix Factorizations (LU, Cholesky and QR Factorizations). Fourier transform, sampling theory, Fourier series. Eigenvalues and Eigenvectors. The Singular Value Decomposition. Special Matrices and Their Applications (Permutation, Toeplitz, Vandermonde, Circulant). Kronecker Products and its applications. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 527/E Optimum İşaret İşleme (Optimum Signal Processing), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Optimum işaret işlemeye giriş. Rastgele işaretler. İşaret İşleme Uygulamaları: Durağan rastgele işaretlerin filtrelenmesi, Çapraz-korelasyon yöntemleriyle sistem belirlemesi. Gürültü azaltan ve işareti güçlendiren filtreler. Doğrusal tahmine giriş. Levinson ve Schur Döngüleri. İzgesel faktorizasyon. İşaretlerin doğrusal kestirimi. Doğrusal tahmin. İzge kestirimi. Introduction to Optimum Signal Processing. Random signals. Signal Processing Applications: Filtering of Stationary Random Signals. System Identification by Cross-Correlation Methods. Noise Reduction and Signal Enhancement Filters. Introduction to Linear Prediction. Gapped Functions, Levinson and Schur Recursions. Spectral Factorization. Linear Estimation of Signals. Linear Prediction. Spectrum Estimation. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 506/E Veri Analizi ve Karar Verme (Data Analysis and Decision Making), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Sistem Yaklaşımı: Veri Analizi, Karar Verme, Veri ve Karar Vermenin Yapısallaştırılması, İstatistiksel Düşünme, Belirsizlik Altında Karar Verme, Karar Ağaçları ve Etki Diyagramları, Risk ve belirsizlik yönetimi, Oyun Kuramı, Senaryo Planlama, Karar Destek Sistemleri, Grup Kararlarını Etkileyen Faktörler, Kurumsal Öğrenme.

System Approach: Data Analysis, Decision Making, Structuration of Data and Decision Making, Statistical Thinking, Decision Making under Uncertainty, Decision Trees and Effect Diagrams, Risk and Uncertainty Management, Game Theory, Scenario Planning, Decision Support Systems, Group Decision Making, Organizational Learning. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 5**/E Veri Analizi ve Görselleştirilmesi (Data Analysis and Visualization), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Büyük veri analiz uygulamaları. Veri bütünleştirme ve grup operasyonları. Numpy ve Scipy kütüphaneleri. Veri analiz kütüphanesi : PANDAS. İleri grafik çizme uygulamaları. Denetlenmemiş öğrenme uygulamaları. Tahmin edici model inşası. Topluluk metotları uygulamaları. Sosyal medya platformlarından veri elde edilmesi. Sosyal medya veri analizi. Sosyal ağ bağlantı analizi ve görselleştirilmesi. Doğal dil işlemede kullanılan veri yapıları ve algoritmalar. Python ile doğal dil işleme. Doğal dil işleme ile web sayfaları madenciliği

Big data analysis applications. Data aggregation and group operations. Numpy and SciPy libraries. Data analysis library: PANDAS. Advanced plotting applications. Unsupervised learning applications. Predictive model building. Ensemble Methods applications. Obtaining data from social media platforms. Analysis of social media data. Analysis and visualisation of social network connections. Data structures and algorithms used in Natural Language Processing. Natural language processing. Mining web pages using Natural language processing. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]


Diğer Dersler

BLU 509/E Gömülü Linuks Sistemiyle Veri Toplama (Data Acquisition with Embedded Linux System), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Sensörler, Enstrumantasyon Kuvvetlendiricileri, Süzgeçler, Güç Düzenekleri. Telsiz İletişim Modülleri. Veri Toplama İşlemlerinde Mikro-Denetleyiciler: Verilerin Sayısala Dönüştürülmesi, İletimi ve Programlama Örnekleri. Devre Çizim Programlarına Giriş. Qt Geliştiricisine ve Temel C Programlamaya Giriş. Gömülü İşletim Sistemleri Taktimi. Gömülü Linuks Sistemlerinde Temel İşlemler: Kurma, Yükleme, Programlama ve “Script” Koşturma. Aygıt Sürücüsü Tasarımına Giriş. Telsiz İletişim ile Veri Aktarım Uygulamaları. Ağ Üzerinden Veri Aktarım Uygulamaları. “OpenCV” Kütüphanesi ile Temel İşaret İşleme ve Örüntü Tanıma Uygulamaları.

Sensors, Instrumentation Amplifiers, Filters, Power Supplies. Wireless Communication Modules. Microcontrollers in Data Acquisition Processes: Data Conversion, Transmission and Programming Samples. Introduction to Circuit Drawing Software. Introduction to Qt Developer and Basic C Programming. Introduction to Embedded Operating Systems. Basic Operations in Embedded Linux Systems: Setting, Installing, Programming and Scripts. Introduction to Device Driver Design. Data Transmission Applications via Wireless Communication. Data Transmission Applications on the Network. Basic Signal Processing and Pattern Recognition Applications via OpenCV Library. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 513/E Bilim ve Mühendislik Uygulamaları İçin Bulanık Mantık İlkeleri (Fuzzy Logic Principles for Science and Engineering Applications), (3+0) (Türü:Zorunlu)

Belirsizlik Kavramları; Klasik Kümeler ve Karakteristik Değerleri; Bulanık Kümeler ve Üyelik Dereceleri; Üyelik Fonksiyonları; Bulanıklaştırma; Bulanık Küme İşlemleri, “ve, veya, değil”; Bulanık İlişkiler; Bulanık Matematik, Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme; Bulanık Kural Tabanı, “eğer-ise”; Bulanık Mantık Önermeler, Doğrulamalar, Alt bileşenler, Kararlar; Durulaştırma, Bulanık Kurallar ve Sistemler, Disiplinler Arası Çeşitli Problemler Uygulamalar.

Uncertainty Concepts; Classical Sets and Characteristic Values; Fuzzy Sets and Membership Degrees; Membership Functions; Fuzzification; Fuzzy Set Operations, And, Or and Not; Fuzzy Relationships; Fuzzy Mathematics, Addition, Subtraction, Multiplication and Division; Fuzzy Rule Base, “if-then”; Fuzzy Logic Propositions, Predicates, Consequents and Decisions; Defuzzification, Fuzzy Rules and Systems, Applications. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 505/E İş Süreçleri Yönetimi (Business Process Management), (3+0) (Türü:Zorunlu)

İş Süreçleri Analizi Giriş, Süreçlerle Yönetim, Bir sürecin performansı nasıl ölçülür? İleri Süreç Modelleme, Kalitatif Süreç Analizi, Kantitatif Süreç Analizi, Süreç Yeniden Tasarımı (Re-design), Süreç Modellerinden İhtiyaç Analizine, Süreç Otomasyonu, Süreç İzleme ve Süreç Madenciliği

Introduction to BPM, Management by Process, How to measure process performance?, Advanced Process Modeling in BPMN, Quantitative Process Analysis, Qualitative Process Analysis, Process Redesign,Requirements Elicitation for Process Automation, Process Automation, Process Monitoring and Mining [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 512/E Enerji Sistemlerinde Akıllı Optimizasyon Yöntemleri (Intelligent Optimization Methods for Energy Systems), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Benzetilmiş Tavlama Yöntemi, Tabu Araması Yöntemi, Genetik Algoritmalar, Diferansiyel Gelişim Yöntemi, Parçacık Sürüsü Eniyilemesi, Armoni Araması Yöntemi, Karınca Kolonisi Eniyilemesi, Yapay Arı Kolonisi optimizasyonu, Yerçekimsel Arama Algoritması, Elektrik İletim Sistemi Uygulamaları, Elektrik Dağıtım Sistemi Uygulamaları, Akıllı Şebeke Uygulamaları Simulated Annealing Method, Tabu Search Method, Genetic Algorithms, Differential Evolution Method, Partical Swarm Optimization, Harmoni Search Method, Ant Colony Optimization, Artificial Bee Colony Optimization, Gravitational Search Algorithm, Electrical Transmission Systems Applications, Electrical Distribution System Applications, Smart Grid Applications. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 518/E Bilişim Hukuku (Cyberlaw), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Bilgi güvenliği ve teknik İncelemeye giriş, Türk Hukukunda bilişim suçları, Adli Bilişim teknolojisi, Bilgi Güvenliği Hukuku. Bilgisayar, Toplum ve Birey: E-Birey ve Toplum, e-İhale, e-Devlet: Konsept ve Uygulama, e-Ticaret, İnternette İfade Özgürlüğü Tartışmaları ve Dijital Aktivizm, Bilişim Sistemleri Yönetimi, Siber Güvenlik İletişim (Telekomünikasyon) Sistemleri Altyapıları, Ağ Güvenliği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku Uygulamaları.

Introduction to Information Security and Technical Investigation, Cyber Crimes in Turkish Law, Computer Forensics Techniques, e-Procurement Information Security Law, Computers, Society And Individuals: E-Individuals’ Society, e-Government: Concept and Implementation, e-Commerce, Debates on Freedom of Expression on the Internet and Digital Activism, Management of Information Systems, Cyber Space, Communication (Telecommunication) Systems Infrastructures, Network Security, Information and Communications Technology Law Practices [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 519/E Akıllı Ulaşım Sistemleri (Intelligent Transportation Systems), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Akıllı Ulaşım Sistemlerine (AUS) Giriş Standartlar ve Mimari, İleri Trafik Yönetim Sistemleri, İleri Yolcu Bilgi Sistemleri, İleri Yolcu Bilgi Sistemleri, İleri Yolcu Bilgi Sistemleri, İleri Araç Kontrol Sistemleri, Etkileşimli Ses Tanıma Teknolojileri, Araçları birbirine bağlayan teknolojiler ve uygulamaları, İleri Toplu Taşıma Sistemleri, AUS Mobil Uygulamalar, AUS Güvenlik Uygulamaları, Otoyol Güvenliğinin Arttırılması, AUS Ekonomisi Gelir Oluşturma Modelleri, AUS'ta Görüntü İşleme Uygulamaları.

An Introduction to ITS, ITS Standards, ITS Architecture, Advanced Traffic Management Systems, Advanced Traveler Information Systems, Advanced Vehicle Control Systems, Interactive Voice Recognition (IVR) Technologies, Connected Vehicle Technology and Applications, Advanced Public Transportation Systems, ITS Mobile Applications ITS Security Topics, Improving Highway Safety with ITS, Economics of ITS, Revenue Generation Models, Image Processing Application in ITS, Review and Discussion. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

BLU 522/E Karikatürden Animasyona (Cartooning Animation), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Sayısal sinyal ve sistemler, sayısal imge ve video oluşturma; desen, karikatür, yüz ve karakter oluşturma; 3 boyutlu yüz modeli üzerinde anlamlı yüz ifadesi, yüz öznitelikleri ve yüz animasyonu uygulamaları; animasyon hikâyesi oluşturma; early ve modern animasyon teknikleri; eklemli figürlerin modellemesi ve animasyonu; animasyona ses ve ses efektleri ekleme. Digital signals and systems, digital image and video generation; sketch, caracature, face and chracter design; design and analysis of articulated 3D models for creating facial animation includes designing expressive 3D faces; story telling for animation, early and modern techniques in animation; articulated figüre animations; sound effects in animation. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

  BLU 536/E Bilişim Stratejisi Yönetimi (IT Strategy Management), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Stratejik yönetim ve kurumsal strateji teorileri, Strateji uygulama, kontrol ve organizasyon, tasarım, IT stratejisi, Stratejik ve operasyonel IT yönetimi, IT Strateji Yönetimi, İşletmelerde IT örgütlenmesi / CIO ve IT yöneticisi görevleri, IT stratejisi ve sistem mimarileri, Bilgi sistemleri mimarileri, Veri Modelleme Temelleri, IT kaynak stratejisi yönetimi Strategic management and Corporate strategy theories, Strategy implementation, control and organization design, IT strategy, Strategic and operational IT management, IT Strategy Management, Business in IT organization / CIO and IT executives to task, IT strategy system and architectural, Information systems architecture, system architecture, Data modeling basics IT sourcing strategy management [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 5**/E Bilişim Uygulamalarında Özel Konular (Special Topics in Applied Informatics), (3+0) (Türü:Seçmeli)

Bilişim uygulamaları; bilgisayar bilimleri, elektronik ve haberleşme gibi alanların yanında biyoloji, sağlık, uzay teknolojileri, astronomi, hukuk, matematik, dilbilim, enerji, sosyal medya, yönetim ve eğitim gibi çok farklı alanlarda yaygın olarak görülmektedir. Bu nedenle bilişim uygulamaları yüksek lisans programında verilen derslerin çeşitliliği büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, diğer derslerdeki konuları kapsamayan farklı konularda dersler verilecektir. Konular bilişim uygulamarına yönelik yeni araştırma faaliyetlerine göre değişiklik arz edebilir.

Aside from fields such as computer science, electronics and communications; informatics applications are encountered in very diverse areas such as biology, health, space technologies, astronomy, law, mathematics, linguistics, energy, social media, business and education. Therefore, the diversity of the courses given in the applied informatics doctoral program has great importance. Within this context, courses with different subjects that do not comprise subjects of other courses will be given. Topics may chance depending on the new research activities in applied informatics.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 5**/E Adli Bilişim (Digital Forensics), (3+0) (Türü:Seçmeli)

ISO-IEC 27037 Standartları (Dijital Delillerin Tespiti, Toplanması, İşlenmesi, Korunması Hakkında Esaslar). AB Avrupa Konseyi Dijital Delil Esasları (COE-EEG). AB Avrupa Konseyi Dijital Delil Esasları (COE-EEG). Dijital delillerin mahkemeye sunulması. Yazılım ve donanımların adli amaçla incelenmesi. Verilerin en verimli şekilde dijital delil olarak kullanılabilmesi. The ISO-IEC 27037 Standard (Guidelines for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence). Council of Europe Electronic Evidence Guidelines (COE- EEG).The basics of digital forensics: identifying, preserving and collecting evidence. Presenting digital evidence to trial courts. Building forensic software tools. To use tools efficiently to process digital evidences..[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 596/E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer (Scientific Research, Ethic and Seminar), (0) (Türü:Zorunlu)

Bilim tanımı ve gelişimi, bilimsel araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje, ve bilimsel makale yazım teknikleri, araştırma yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, yayın yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, atıfta etik ilkeler, başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar, tez konusu/kendi mühendislik alanı kapsamında yapılacak sunumlar.

Definition and development of science, scientific research approach, literature survey, research design, quantitative and qualitative research methodologies, data gathering, writing techniques for thesis, project, and scientific article, ethical principles to be followed when conducting research, ethical principles to be followed when publishing, citation ethics, tips for a successful presentation, students presentations within the scope of their thesis topics/own engineering field. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]