BLU Programı Doktora Yeterlik Yazılı Sınavları Kapsam Belirleme Formu

Doktora Dersleri

BLU 696/E Bilimsel Araştırma, Etik ve Seminer (Scientific Research, Ethic and Seminar), (0), (Türü: Zorunlu)
Bilim tanımı ve gelişimi, bilimsel araştırma yaklaşımı, literatür analizi, araştırma tasarımı, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, veri toplanması, tez, proje, ve bilimsel makale yazım teknikleri, araştırma yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, yayın yapılırken izlenmesi gereken etik ilkeler, atıfta etik ilkeler, başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar, tez konusu/kendi mühendislik alanı kapsamında yapılacak sunumlar. Definition and development of science, scientific research approach, literature survey, research design, quantitative and qualitative research methodologies, data gathering, writing techniques for thesis, project, and scientific article, ethical principles to be followed when conducting research, ethical principles to be followed when publishing, citation ethics, tips for a successful presentation, students presentations within the scope of their thesis topics/own engineering field. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 602/E Telsiz Haberleşmede Akıllı Antenler (Smart Antennas for Wireless Communications), (3+0)
Akıllı Anten uygulaması için sistem gereksinimleri. Uyarlanabilir dizilerin yeni iletişim sistemlerine ve uzaktan algılama sistemlerine uygulanması. Akıllı Anten veya algılayıcı sistem tasarımı ve performans değerlendirmesi. Uyarlanabilir dizi anten sistemleri ile gerçekleştirilen konumsal filtreleme çalışması ve uygulanması.
System requirements for implementation of an appropriate Smart Antenna implementation. Application of adaptive arrays to modern communication systems and remote sensing systems. Smart Antenna or sensor system design and performance evaluation. The operation and application of spatial filtering accomplished by adaptive array antenna systems. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E İleri Markov Sistemlerin Modelleme ve Benzetimi (Advanced Modeling and Simulation of Markovian Sytems), (3+0)
Olasılık teorisi ve rassal süreçler, hafızasızlık özelliği, Markov özelliği, Poisson süreci, Sözde- rasgele sayı üretimi, Poisson olay üretimi, Benzetim eniyileme, güvenilirlik aralıkları, M/M/1, M/M/k, M/D/1, M/M/k/k, M/M/k/k/N sistemlerinin benzetimleri ve başarım ölçütleri, Erlang kayıp formülleri, Kuyruklama türleri, Sabırsızlık modelleri, Toplu varış sistemleri, Markov varış süreci (MAP), Faz-tipi servis dağılımları, Aloha sistemleri, İnternet trafiği, Yönlendirici/ağ anahtarı benzetimi Review of Probability Theory and Random Processes, Memoryless Property, Markov Property, Poisson Process, Pseudo-random Number Generation, Generation of Poisson Arrival Events, Simulation optimization, Confidence intervals, Simulation and performance measures of M/M/1, M/M/k, M/D/1, M/M/k/k, M/M/k/k/N systems, Erlang loss formulas, Queueing disciplines, Impatience Models, Batch Arrivals, Markovian Arrival Process (MAP), Phase-type service times, Aloha systems, Internet traffic, Router/switch simulation [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 606/E Elektromanyetik Teoride Sonlu Elemanlar Yöntemi (Finite Element Method in Electromagnetic Theory), (3+0)
Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY)’nin temel kavramları, çeşitli bir, iki ve üç boyutlu sınırdeğer problemlerinin Sonlu Eleman Yöntemi çerçevesinde modellenmesi, SEY algoritma ve programların oluşturulması. Basic concepts of the Finite Element Method (FEM), Modeling of some one-, two- and three- dimensional boundary-value problem by using Finite Element Method, make an algorithms and computer’s program using of the FEM. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 605/E Büyük Çaplı Veri İşleme (Large Scale Data Processing), (3+0)
Yüksek boyutlu veri depolama, dağıtık veri depolama, veri depolamada güncel yaklaşımlar ve yeni ortaya çıkan teknolojiler, ağ altyapıları, önbellek yönetimi, yüksek başarımlı veri erişimi, parçalı veri işleme, istatistiksel analiz, dağıtık veride istatistiksel analiz, hata yönetimi, eksik ve güncel olmayan veri ile çalışma Large scale data analysis, distributed data storage, modern approaches and emerging technologies in data storage, network infrastructures, cache management, high performance data access, distributed data processing, statistical analysis, statistical analysis on distributed data, failure management, working with incomplete and stale data. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 614/E Elektromanyetikte Moment Yöntemi (Method of Moment in Electromagnetics), (3+0)
Moment Yöntemi (MoM)’nin temel kavramları, çeşitli bir, iki ve üç boyutlu sınırdeğer problemlerinin Moment Yöntemi çerçevesinde modellenmesi, MoM algoritma ve programların oluşturulması. Radyasyon ve saçılma . Matris denkleminin çözümü. İnce tel. İki boyutlu problemler. Basic concepts of the Moment Method (Mom), Modeling of some one-, two- and threedimensional boundary-value problem by using Moment Method, make an algorithms and computer’s program using of the MoM. Radiation and scattering. Solution of matrix equation. Thin wires. Two dimensional problems. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 612/E Elektromanyetikte Zaman Uzayında Sonlu Farklar Yöntemi (Finite Difference Time Domain Method in Electromagnetics), (3+0)
Sayısal interpolasyon ve ekstrapolasyon. Analitik formülasyon ve sayısal donanımlar. İletken cisimler teorisi: İnce iletkenler. Geçirgen ve kayıplı cisimler. Sayısal ve yarı analitik - yarı sayısal hesaplamalı yöntemler. Zaman uzayında sonlu farklar yöntemi (FDTD): İletken, dielektrik, kayıpsız, kayıplı, dispersif hallerde çeşitli FDTD uygulamaları. Güncel araştırma problemleri. Numeric interpolation and extrapolation. Analytical formulation and numerical configurations. Theory of conducting bodies. Permitting and/or dissipating bodies. Numerical and semianalytical computational methods. Finite Differences method in Time Domain. Several FDTD applications for conducting, dielectric, lossless, and/or lossy cases. Several FDTD applications for dispersive cases. Up-to-date research problems. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Finansal İşaret İşleme (Financial Signal Processing), (3+0)
Seyrek Markowitz portföyü. Zamansal nedensel modelleme. Ortalamaya döndürme portföyleri. AR (1) süreci için öz alt uzaya ait seyreklik ve açık çekirdek ifadesi. Yüksek boyutlu kovaryans kestirimi için yaklaşımlar ve duyarlılık matrisi kestirimi. Olasılıksal oynaklık. Finansal veriler için bağlılığın istatistiksel ölçümleri. İlintili Poisson süreci ve finansal modellemedeki uygulamaları. Destek vektör makinalarında KRMD (Koşullu Riske Maruz Değer) minimizasyonları. Risk yönetiminde regresyon modelleri. Sparse Markowitz portfolio. Temporal causal modeling. Mean reverting portfolios. Explicit kernel and sparsity of eigen subspace for the AR (1) process. Approaches to high-dimensional covariance and precision matrix estimation. Stochastic volatility. Statistical measures of dependence for financial data. Correlated Poisson process and their applications in financial modeling. CVar (Conditional Value at Risk) minimizations in support vector machines. Regression models in risk management.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

 

 BLU 6**/E Siber Güvenlik ve Siber Savunma Hukuku (Law of Cyber Security and Cyber Defense), (3+0)
Ağ ve bilgi güvenliği olayları. Siber suçla mücadelede yasal çerçeve. Bilgi iletişim teknolojileri düzenlenmeleri. Ulusal güvenlik hukuku. Ulusal siber hukuk, politika, ve strateji geliştirme. Ulusal ve Uluslararası siber güvenlik ve savunma ile ilgili sorunlar. Uluslararası ve bölgesel ağ ve bilgi güvenliği düzenlemeleri. Uluslararası siber hukuk ve politika geliştirme. Uluslararası hukukun bilişim teknolojilerinin kullanımına uygulanması: BM Şartı ve uluslararası siber güvenlik. Uluslararası hukukun bilgi iletişim teknolojileri kullanımına uygulanması: devlet sorumluluk hukuku. Uluslararası insan hakları hukuku ve siber uzay.Siber güvenlik bağlayıcı olmayan kurallar Network and information security incidents. Legal framework of countering cybercrime Regulation of ICTs. National security law. Problems in national and international cybersecurity and defense. International and regional network and information security regulations. International cyber law and policy development. Application of international law to uses of ICTs: the UN Charter and international cybersecurity. Application of international law to uses of ICTs: the law of state responsibility. International humanitarian law and cyberspace. Non-binding rules in cybersecurity discourse. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Kamu E-Hizmetleri (Public E-Services), (3+0)
Kamu sektöründe Bilgi Teknolojileri ve bilgi toplumu hizmetlerinin kullanılması. E-yönetişim ve Bilgi Teknolojileri kamu yönetimi kavramları. Kamu Bilgi Sistemleri, kamusal anahtarlama (public key) sistemi, kamu veritabanları, kamu hizmeti modelleri, ve stratejileri kavramları. Bilgi Teknolojilerinin kamuda ve uygulanabilir hukuk rejimlerinde kullanılmasının tanıtılması ve optimizasyonu. Çevrimiçi olarak kullanıcı dostu, güvenilir, ve ekonomik açıdan etkin kamu sektörü. The use of ICTs and information society services in public sector. Concepts of e-governance and public administration of ICTs. The concepts of public Information Systems, public key infrastructure, public databases, public service models, and strategies. Introduce and optimization of uses of ICTs in the public sector. Applicable legal regimes and user-friendly, trusted and economically efficient public sector presence online. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Biyoteknoloji ve Sağlık Düzenlemeleri (Biotechnology and Health Care Regulations ), (3+0)
Modern biyoteknolojideki bilimsel, etiksel, ve sosyo-ekonomik riskler. İnsan biyoteknolojisine yönelik normatif yaklaşımlar. Türkiye Biyoteknoloji Düzenlemeleri. Avrupa Birliği (AB)’nin ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin yaklaşımlarının karşılaştırılması. Temel kavramlar: Fikri mülkiyet ve diğer haklar. Biyoteknolojiye yönelik düzenlemelerin değerlendirilmesi. Biyoteknoloji düzenlemeleriyle ilgili vaka çalışması. The scientific, ethical, and socio-economic risks of modern biotechnologies. Normative approaches to human biotechnologies. Biotechnology Regulations in Turkey. Comparison of European Union (EU) and the United States (USA) approach. Key concepts: intellectual property and other rights. Evaluation of biotechnology regulations. Case study in biotechnology regulation. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 615/E Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması (Privacy and Data Protection), (3+0)
Avrupa düzenlemeleri çerçevesinde gizlilik ve kişisel verilerle ilgili konseptler, ilkeler, ve düzenlemeler. Uygulanan düzenlemeler, Avrupa Birliği Yüksek Mahkemesi’nin ilgili alanda vermiş olduğu kararlar ve örnekler. A thorough understanding of the concepts, principles and regulation of privacy and personal data protection within the European regulatory framework. The applicable legislation, court practice by the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights of privacy and data protection and the latest developments in the respective field.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Siber Suçlar (Cybercrimes), (3+0)

Siber suçların formlarını (tipolojisini) ve bilişime yönelik soruşturma güçlerini tanımlama. Siber suçlarla ilgili maddi ve usul hukuk bağlamında günümüzdeki ve gelecekteki yapılması beklenen hukuki girişimler. Siber suçlar dolayısıyla ortaya çıkan problemler. Mevcut düzenlemelerdeki eksiklikler. Uluslararası gelişmelerin düzenlemelere olan etkisi. Siber suçlar ile mücadele için yapılması önerilen düzenlemeler. Siber suçlarla ilgili uygulamalı örnekler verilmesi. Mevcut hukuk düzeni içerisinde yeni teknolojik gelişmelerin kötüye kullanılmasıyla ilgili analiz. Descriptions of the forms of cybercrime (typology) and ICT-related investigation powers. Knowledge of current and forthcoming international legislative initiatives regarding substantive and procedural criminal cybercrime law. Insight into the problems surrounding cybercrime. Insight into the imperfections in existing legislation. Insight into the influence of international developments on law. Provide insight into the regulatory possibilities to fight cybercrime. Apply legal rules to cases of cybercrime. An analysis of the abuse of new technological developments with regard to existing law. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 608/E Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Sözleşmeler (Contracts in Information and Communication Technologies), (3+0)
Bilişim ve iletişim alanında (BİT) sözleşme türleri. Bilişim alanındaki sözleşmelerin özellikleri. Müzakere süreci. Çeşitli sözleşmelerin içeriği (örn. yazılım, donanım, dış kaynak kullanımı, bulut bilişim, ve telekomünikasyon hakkında sözleşmeler). Bilişim uyuşmazlıklarında çözüm mekanizmaları. Bilişim sözleşmelerini yapma süreci (başlama noktası, yöntemler ve uygulama). Types of Information Communication Technologies (ICT) contracts. Characteristics of ICT contracts. The negotiation process. The contents of various types of contracts (eg. hardware, software, outsourcing, cloud computing and telecommunications contracts). Dispute resolution mechanisms for ICT disputes. Drafting and assessing ICT contracts (starting points, methods and practice). [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 604/E Moleküler Dinamik Simülasyonları İçin İleri Analiz Yöntemleri (Advanced Analysis Techniques for Molecular Dynamics Simulations), (3+0)
MD simülasyonlarının biyomembran dinamik ve fonksiyon çalışmalarındaki uygulamaları. NAMD programı ile MD simülasyonu gerçekleştirme. VMD: Bir MD simülasyonu analiz programı. Temel özelliklerin zaman serileri analizleri: Hidrojen bağı, ikincil yapı, açı ve uzaklık. Kök ortalama kare sapması (RMSD) ve kök ortalama kare dalgalanma (RMSF) hesapları. Radyal dağılım fonksiyonu (RDF) ve dönme yarı çapı hesapları. MD simülasyon yörüngelerinin ana bileşenler analizleri. Çapraz korelasyon analizi. MD simülasyonlarının esnek ağ analizleri. Biyomembran ve membran proteinlerinin MD simülasyonlarını analiz metotları. Yoğunluk ve difüzyon hesapları. MD yörüngelerinin etkileşim enerji hesapları. Markov hal modelleri kullanarak MD simülasyon analizleri-1. Markov hal modelleri kullanarak MD simülasyon analizleri-2 Applications of MD Simulations in biomembrane dynamics and function studies . Performing MD Simulations with NAMD program. VMD: a MD simulation analysis program. Time series analysis of basic features: Hydrogen bond, secondary structure, angle and distance. Root Mean Square Deviation (RMSD) and Root Mean Square Fluctuation (RMSF) calculations. Radial distribution function (RDF) and radius of gyration calculations. Principal component analysis of MD trajectory. Cross-correlation analysis. Elastic Network analysis of MD trajectories. Methods for analyzing simulations of Biomembranes and Membrane proteins. Density and diffusion calculations. Interaction Energy calculations of MD trajectories. MD simulation analysis using Markov State models-1. MD simulation analysis using Markov State models-2 [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Biyoloji ve Kimyada Serbest Enerji Hesapları (Free Energy Calculations in Chemistry and Biology), (3+0)
Biyolojide serbest enerji hesapları. İlaç keşfinde serbest enerji hesapları. Moleküler Dinamik ve Monte Carlo Simülasyonları. Uyarlanabilir dengeleyici kuvvet simülasyonları. Yönlendirilmiş moleküler dinamik simülasyonları. Çoğaltma değişimi moleküler dinamik simülasyonları. Serbest enerji pertürbasyon hesapları. Şemsiye örnekleme metodu. Ligand bağlanma afiniteleri için saklı çözücü metotlar: MM/PBSA and MM/GBSA:Lineer etkileşim enerjisi: metod ve ilaç tasarımında uygulamaları. Serbest enerji hesaplarının analizleri. Metadinamik. Geçiş yolu örneklemesi. Serbest enerji heseaplarında en iyi uygulamalar Applications of free energy calculations in biology. Applications of free energy calculations in drug discovery. Molecular Dynamics and Monte Carlo Simulations. Adaptive Biasing Force (ABF) simulations. Steered Molecular Dynamics Simulations. Replica exchange molecular dynamics simulations. Free energy perturbation calculations. Umbrella Sampling. implicit solvent methods for ligand binding affinities: MM/PBSA and MM/GBSA. Linear interaction energy: method and applications in drug design. Analysis of free energy calculations. Metadynamics. Transition Path Sampling. Best practices in Free Energy calculations [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Fiziksel Katmandan Ağlara Araç Haberleşmesi (Vehicular Communications from Physical Layer to Networking), (3+0)
Araç içi haberleşme: Araç içi ethernet, Telsiz araç içi ağlar. Araçlararası haberleşme. Kesişim çarpışma uyarı sistemleri. Gereksinimnler ve bileşenler: Uygulama isterleri, Araçlar arası haberleşme çözümlerine ulaşmak için ölçütler, Haberleşen unsurlar, Haberleşme prensipleri. Araçlar arası haberleşme kavramları. Temel kısıtlar. Erişim teknolojileri: Telsiz ağlar, kısa-mesafe radyo teknolojileri, araçlar arası haberleşmede bilişsel radyo. Araç-araç ve araç-altyapı haberleşmesinin fiziksel katmanı: Telsiz kanal modelleri. İşbirlikli haberleşme sistemleri. Araç ağlarında bilginin dağıtılması. Adhoc yönlendirme, coğrafi yönlendirme, işaretleşme, altyapı desteği, DTN ve uçtan-uca ağlar. Performans değerlendirme. Intra-vehicular communication: In-vehicle Ethernet, Wireless in-vehicle networks. Inter-vehicular communication, Intersection collision warning systems. Requirements and components: Application demands, Metrics to assess IVC solutions, Communicating entities, Communication principles. Concepts for inter-vehicle communication. Fundamental limits. Access Technologies: Wireless networks, Short-range radio Technologies, cognitive radio for IVC. Physical layer aspects of V2X communications: Wireless channel models, Cooperative communication systems. Information dissemination in vehicular networks: Ad-hoc routing, Geographic routing, Beaconing, Infrastructure support, DTN and peer-to-peer networks. Performance evaluation.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

 

 BLU 610/E Bilişim Uygulamalarında İleri Konular (Advanced Topics in Applied Informatics ), (3+0)
Bilişim uygulamaları; bilgisayar bilimleri, elektronik ve haberleşme gibi alanların yanında biyoloji, sağlık, uzay teknolojileri, astronomi, hukuk, matematik, dilbilim, enerji, sosyal medya, yönetim ve eğitim gibi çok farklı alanlarda yaygın olarak görülmektedir. Bu nedenle bilişim uygulamaları doktora programında verilen derslerin çeşitliliği büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, diğer derslerdeki konuları kapsamayan farklı konularda dersler verilecektir. Konular bilişim uygulamarına yönelik yeni araştırma faaliyetlerine göre değişiklik arz edebilir. Aside from fields such as computer science, electronics and communications; informatics applications are encountered in very diverse areas such as biology, health, space technologies, astronomy, law, mathematics, linguistics, energy, social media, business and education. Therefore, the diversity of the courses given in the applied informatics doctoral program has great importance. Within this context, courses with different subjects that do not comprise subjects of other courses will be given. Topics may chance depending on the new research activities in applied informatics. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 601/E Güdümlü Araştırma (Guided Research), (3+0)
Bir öğretim üyesinin gözetiminde, öğretim üyesi ile yapılan haftalık toplantılar esnasında öğretim üyesinin uygun gördüğü kendi uzmanlık alanındaki bilimsel yayınların incelenmesi. Haftalık toplantılarda incelenen yayınların analizinin ve gelecekte izlenebilecek potansiyel araştırma doğrultularının öğretim üyesi ile bir tartışma ortamında paylaşılması. Her 3-4 haftada bir edinilen birikimin, bilimsel alandaki önemli sonuçların ve potansiyel ilerleme doğrultularının özetlendiği kısa bir sunum yapılması. Dönem sonunda yapılan bütün çalışmaların özetlendiği bir dönem raporunun hazırlanması. Under the supervision of a faculty member, in weekly meetings, the investigation of scholarly publications that are in a research area of interest to the faculty member and recommended by the faculty member. The analysis of these publications as well as potential directions of research for the future are to be shared with the faculty member in these meetings. Every 3-4 weeks, a concise presentation of the acquired knowledge and background, significant results in the research area as well as potential directions of research is to be made to the supervising faculty member. A report that summarizes the work carried out during the term will be prepared. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 623/E Uygulamalı Olasılık ve Olasılığa Dayalı Sistem Çözümlemesi (Applied Probability and Probabilistic Systems Analysis), (3+0)
Olasılığa Dayalı Modellemeye Girişi, Şartlı Olasılık, Kombinatorik. Ayrık Rasgele Değişkenler, Yüksek boyutlara genelleme. Sürekli Rasgele Değişkenler, Yüksek boyutlara genelleme. Türetilmiş Dağılımlar, Evrişim, Eş-değişinti, İlinti. Rasgele sayıdaki rasgele değişkenin toplamı. Öngörü, kestirim, olasılıkta yakınsama. İşaret-Gürültü-Oranı. Rasgele Süreçler (Bernoulli, Poisson, Gaussian), Markov Zincirleri. Büyük sayıların kuralları. Bayesçi Çıkarım. Hipotez Sınama. Kuyruk Teorisi Uygulamaları. İstatistiksel Öğrenme Uygulamaları Introduction to Probabilistic Modeling, Conditional Probability, Combinatorics. Discrete Random Variables, Extension to higher dimensions. Continuous Random Variables, Extension to higher dimensions. Derived Distributions; Convolution, Covariance, Correlation. Sums of a random number of random variables. Prediction, Estimation, Convergence in Probability. Signal-to-Noise Ratio. Random Processes (Bernoulli, Poisson, Gaussian), Markov Chains. Laws of Large Numbers. Bayesian Inference. Hypothesis Testing. Applications on Queueing Theory. Applications on Statistical Learning. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Çok-kipli Güvenlik Sistemleri (Multimodal Surveillance Systems), (3+0)
Çok-kipli algılayıcı sistemlere giriş, tarihçe ve türleri. Görünür Işıkta Çalışan Kameralar, Görüntü işleme yöntemleri. Ses Edinimi ve Ses işleme yöntemleri. Termal, SWIR, MWIR, LWIR Kameralar. Hiperspektral Görüntüleme. Yenilikçi Algılayıcı Yaklaşımları, titreşim algılayıcıları. Atalet Ölçüm Birimi (IMU). PIR Algılayıcılar ve PIR Algılayıcılar ile alev ve gaz tespiti. Veri Birleştirme, Karar Birleştirme. Çok-kipli Algılayıcı Sistemlerin Çeşitli Uygulamaları, Stereo Görüntüleme. Ses destekli kameralar, ses ve görüntünün bir arada işlenmesi. Görünür-termal video görüntülerinin işlenmesi. Dağıtık Çok-kipli Güvenlik Sistemleri. Düşük hesap yüklü, düşük enerjili işleme. Introduction to multi-modal surveillance systems, history and types of surveillance systems. Visible-range cameras, image processing methods. Audio Acquisition and audio processing methods. Thermal, SWIR, MWIR, LWIR Cameras. Hyperspectral Imaging. Novel sensing approaches, vibration sensors. Inertial Measurement Unit (IMU). PIR sensors and flame and gas sensing using PIR sensors. Data fusion, decision fusion. Various applications of multi-modal sensor systems, Stereoscopy. Audio-assisted cameras, joint processing of audio and vision. Visible-thermal image processing. Distributed multi-modal surveillance systems. Low computational complexity, low energy processing. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 603/E İstatistiksel Öğrenme (Statistical Learning), (3+0)
Olasılık, entropi ve çıkarım. Öbekleme ve regresyon. Öğreticisiz ve pekiştirmeli öğrenme. Monte Carlo yöntemleri. Ising yöntemleri. Örnekleme. Bağımsız bileşen analizi. Sinir ağları. Tek nöronun sığası. Çıkarım olarak öğrenme. Hopfield ağları. Eğiticili öğrenme. Gaus süreçleri. Ters-evrişim. Probability, Entropy and Inference. Clustering and regression. Unsupervised and reinforcement learning. Monte Carlo methods. Ising models. Sampling. Independent component analysis. Neural networks. Capacity of a single neuron. Learning as inference. Hopfield networks. Supervised learning. Gaussian processes. De-convolution. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Akıllı Elektrik Dağıtım Güç Sistemleri (Smart Electric Power Distribution Systems), (3+0)
Elektrik güç dağıtım sistemlerinin özellikleri ve bileşenleri, güç akışı, kısa devre ve güvenirlilik analizi, kontrol ve koruma temelleri, iletişim ve SCADA, yeni akıllı sistem fonksiyonellikleri - birleştirilmiş volt/var kontrol, talep-yanıt ve gelişmiş ölçüm cihazları altyapısı, dağıtık üretim ve enerji depolama ünitelerinin entegrasyonu. Features and components of electric power distribution systems, power flow, short circuit and reliability analysis, basic control and protection, communications and SCADA, new "smart" functionality such as integrated volt/var control, demand response and advanced metering infrastructure, integration of distributed generation and energy storage.[Course Catalogue Form with ECTS Credits]

 

BLU 6**/E Veri Merkezlerinin Çok Ölçekli Isıl Modellemesi (Multi-Scale Thermal Modeling of Data Centers), (3+0)
Veri Merkezleri (VM) Isıl ve Enerji Sistemleri Modellemesi, Isıl Direnç ve Kapasite, Farklı Ölçeklerde Isıl Devreler, Fan ve Pompa Teorisi, Veri Merkezlerinin Akış Karakteristikleri, Akış Ağı Modelleme, Veri Merkezi Soğutma ve İklimlendirme Sistemlerinin Termodinamiği, Termodinamik Modelleme, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği (HAM) Temelleri, Veri Merkezlerinin HAM Modellemesi. Thermal and Energy Systems Modeling of Data Centers, Thermal Resistance and Capacitance, Thermal Circuits at Various Scales, Fan and Pump Theory, Flow Characteristics of Data Centers, Flow Network Modeling, Thermodynamics of Data Center Cooling and Air Conditioning Systems, Thermodynamic Modeling, Fundamentals of Computational Fluid Dynamics (CFD), CFD Modeling of Datacenters [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 611/E Telsiz Haberleşme için İleri İşaret İşleme Teknikleri – 1 (Signal Processing Methods in Wireless Communications - 1), (3+0)
İşaret işlemeye giriş ve haberleşmede kullanım örnekleri. Ayrık zamanlı işaretler. Fourier analizine giriş. Fourier serileri, ayrık-zamanlı Fourier dönüşümü (DTFT), ayrık Fourier dönüşümü (DFT). Hızlı Fourier dönüşümü. Ayrık zamanlı sistemler (LTI filtreler, konvolüsyon ve modülasyon, fark denklemleri, FIR ve IIR filtreler, kararlılık analizleri). Aradeğerleme ve örnekleme. Örnekleme teoremi. Örtüşme. Kuantalama. A/D ve D/A çeviriciler. Z-Dönüşümü. FIR ve IIR tasarım yöntemleri. Filtre yapıları. Stokastik işaret işleme. Rastgele süreçler. İzgesel gösterimler. Çoklu çözünürlüklü işaret işleme. Üst ve alt örnekleme. Aşırı örnekleme. Sayısal haberleşme sistem tasarımı. Kanal kestirimi ve kanal dengelemeye giriş. Yüksek dereceli istatistikler kullanarak kanal kestirimi ve kanal dengelemesi. Körlemesine kanal kestirimi için başarım sınırları. Körlemesine tanıma ve dekonvolüsyon için altuzay yöntemi. Introduction to signal processing and its application in communications. Discrete-time signals. Introduction to Fourier analysis. Fourier series, discrete-time Fourier transform (DTFT), discrete Fourier transform (DFT). Fast Fourier transform (FFT). Discrete-Time Systems (LTI filters. Convolution and modulation. Difference equations. FIR vs IIR, stability issues.) Interpolation and Sampling. Sampling theorem. Aliasing. Quantization. A/D and D/A converters. Z-transform. FIR design methods. IIR design methods. Filter structures. Stochastic Signal Processing. Random processes. Spectral representation. Multi-rate signal processing. Upsampling and downsampling. Oversampling. Digital communication system design. Introduction to channel estimation and equalization. Channel estimation and equalization using higher order statistics. Performance bounds for blind channel estimation. Subspace method for blind identification and deconvolution. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Telsiz Haberleşme için İleri İşaret İşleme Teknikleri – 2 (Signal Processing Methods in Wireless Communications - 2), (3+0)
Telsiz haberleşme için ileri işaret işleme tekniklerine giriş. Zaman-frekans analizi yöntemleri. Sönümlemeli kanal modelleri ve doğrusal ve zamana göre değişen (LTV) sönümlemeli kanallar. LTV sönümlemeli kanalların zaman-frekans analizi. LTV kanallar üzerinde kodlama stratejileri. LTV kanallar için kanal kestirimi ve tahmin. Uzay-zaman çeşitlemesi için işaret işleme çerçevesi. Çok kullanıcılı ortamlarda işaret ayrıştırımı. Körlemesine işaret ayrıştırımı için cebirsel sabit büyüklük algoritmaları. Dikgen frekans bölmeli çoğullama (OFDM) ve yeni nesil haberleşme sistemleri için alternatif modülasyon teknikleri. Genelleştirilmiş OFDM, Filtrebankası çoklu taşıyıcılar (FBMC). Senkronizasyon yöntemleri ve anten dizilerinin kullanımı. Introduction to signal processing advances in wireless communications. Time-frequency analysis techniques. Fading channel models and linear, time varying fading channels. Time-frequency analysis of LTV fading channels. Coding strategies for transmissions over LTV channels. Channel estimation and prediction for LTV channels. Signal processing framework for space-time diversity. Signal separation in a multi-user environment. Algebraic constant modulus algorithms for blind signal separation. Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) and alternative modulation techniques for the next-generation communication systems, Generalized OFDM. Filterbank multi-carrier. Synchronization techniques and antenna arrays. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Kablosuz Ağlar (Wireless Networks), (3+0)
Bilgisayar ve haberleşme ağlarına giriş. TCP/IP katmanları. Kablosuz ortam özellikleri ve zorlukları. Aloha protokolü. CSMA, Ethernet, IEEE802.11, DCF and PCF kipleri. Gizli ve korunmasız istasyon problemleri. WLAN güvenliği, WEP. Tasarsız ağlar, duyarga ağları, MAC ve yönlendirme zorlukları. Akıllı evler, akıllı şehirler. Taşıt ağları, mobilite. Uydu haberleşmesi. Bluetooth, Kişisel Alan Ağları. Hücresel ağlar, mimarî ve standartlar, küçük hücreler. Kablosuz genişbant, WiMAX, LTE. Gelecek nesil sistemler, güncel eğilimler. Introduction to computer and communication networks. TCP/IP stack. Wireless medium characteristics and challenges. Aloha protocol. CSMA, Ethernet, IEEE802.11, DCF and PCF modes. Hidden and exposed node problems. WLAN Security, WEP. Ad hoc and sensor networks, challenges in MAC and routing. Smart homes, smart cities. Vehicular networks, mobility. Satellite communications. Bluetooth, Personal Area Networks. Cellular networks, architecture and standards, small cells. Wireless broadband, WiMAX, LTE. Next generation systems, current trends. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Algoritmalarda Seçilmiş Konular (Selected Topics in Algorithms), (3+0)
Bir hesaplamanın zaman/yer karmaşıklığını ölçülmesine yönelik metodlar, belli başlı algoritmik tasarım yaklaşımları, P ve NP kavramları, yaklaşım algoritmaları, rastgele algoritmalar, kayan veri algoritmaları, dış-hafıza algoritmaları ve ilgili veri yapıları Time/space complexity analysis of algorithms and basic algorithm design approaches, P versus NP concept, approximation algorithms, randomization, streaming algorithms, external-memory algorithms and related data structures [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 607/E İlaç keşfi ve geliştirilmesinde bilişim uygulamaları (Informatics applications in drug discovery and development), (3+0)
İlaç keşfi ve tasarımının temelleri. Protein yapısı. İlaç etki mekanizmasının temelleri. Kemoenformatik metotlar ve veri analizi. İlaç bağlanma bölgeleri. Dizi analizi. Biyo-belirteç keşfinde Proteomik and Metabolik uygulamalar. İlaçların yeniden konumlandırılması. İlaç kombinasyonlarının tahminleri. Protein-ilaç molekülü etkileşimlerinin ağ ve yolak metotlarıyla incelenmesi. Veri entegrasyonu ve karma modelleme. İlaç toksisitesi tahmini. Fundementals of drug development and discovery. Protein structure. Fundamentals of drug actions. Basics of Cheminformatics and data analysis. Drug binding sites. Sequence analysis. Proteomics and Metabolics Approaches for Biomarker Discovery. Drug repositioning/Repurposing. Prediction of Drug Combinations. Network and Pathway Analysis of Compound–Protein Interactions. Data integration and mixture modeling. Proteochemometrics modeling. Computational Toxicology analysis. Proteokemometrik modelleme. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 618/E Elektromagnetikte Lineer Sınır-Değer Problemleri ve Özel Fonksiyonlar I (Boundary Value Problems in Electromagnetics and the Special Functions I), (3+0)
Klasik teorik fiziğin standart denklemleri ve sınır koşulları. Standart denklemler. Sınır koşulları. Diğer koşullar. Genel çözüm yöntemleri. Değişkenleri ayırma yöntemi. İntegral dönüşümler. Öz fonksiyon sistemleri ve Sturm-Liouville açılım problemi. Özel fonksiyonlar.
The standard classical theoretical physics equations and boundary conditions. Standard equations. Boundary conditions. Other conditions. General solution methods. Separation of variable method. Integral transformations. Eigen-function system expansions and Sturm-Liouville problem. Special functions. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BLU 6**/E Elektromagnetikte Lineer Sınır-Değer Problemleri ve Özel Fonksiyonlar II (Boundary Value Problems in Electromagnetics and the Special Functions II), (3+0)
Kartezyen koordinatlar. Başlangıç değer problemi. Karma sınır değer problemi. Üstel ve trigonometrik fonksiyonlar. Dairesel silindirik koordinatlar. Bessel fonksiyonları. Küresel koordinatlar ve Legendre fonksiyonları. Legendre denkleminin genel çözümü. Torodial koordinatlar. Harmonikler. Gamma fonksiyonu. Cartesian coordinates. The initial value problem. Mixed boundary value problems. Exponential and trigonometric functions. Circular cylindrical coordinates. Bessel functions. Spherical coordinates and Legendre functions. General solution of Legendre's equation. Toroid coordinates. Harmonics. Gamma function. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]